Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK18557
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 6. § (1) b)
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárás
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
219.650.000
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2014.03.31
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
 
Egyéb közlemény:

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

 

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név:
Nagytőke Község Önkormányzat
Postai cím:
Széchenyi tér 6
Város/Község
Nagytőke
Postai irányítószám:
6612
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Dr. Kerekes Valéria
Telefon:
+36 63 510 360
E-mail:
kvnagytoke@szentes.hu
Fax:
+36 63 450 609
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):

 

További információ a következő címen szerezhető be:

 

[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

[ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás projektje

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Vállalkozási szerződés a „Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás projektje” (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0069) elnevezésű beruházás tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45000000-7  
További tárgy(ak)45231300-8  

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4435 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

 

A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/03/12 (év/hó/nap )

 

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/14 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/04/02 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

 

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

 

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? [ ] igen [x] nem

 

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

 

 

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

[ ] Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

[ ] Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

 

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

A következő időpont irányadó

II.3.Kezdés

Dátum: 2014/04/15 (év/hó/nap)

Időpont: :

Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)

Időpont: :

 

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.1.1.)

A következő helyett:

Jótállás: a kötelező alkalmasságra vonatkozó szabályok szerint a nyomvonal jellegű építményszerkezeteknél 10 év, az elektromos gépészeti és egyéb berendezéseknél 3 év.

A következő irányadó:

Jótállás: a nyertes ajánlattevő egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtől számított 60 hónap.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

A. melléklet III.)

A következő helyett:

Város/Község
Nagytőke

A következő irányadó:

Város/Község
Budapest

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helyszíne Kádár Balázs Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Báthory utca 7. (26-os kapucsengő)

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------

 

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: [x] igen [ ] nem

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

AD különös feltételek
8.7. Késedelmi Kötbér
A Megvalósítás Időtartamának betartása. A Vállalkozó a neki felróható késedelme esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér napi mértéke: az Egyösszegű Ajánlati Ár 1 %-a, maximuma az egyösszegű nettó ajánlati ár 5%-a.

helyett:
A Megvalósítás Időtartamának betartása. A Vállalkozó a neki felróható késedelme esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér napi mértéke: az Egyösszegű Ajánlati Ár 0,5 %-a, maximuma az egyösszegű nettó ajánlati ár 15%-a.

20.6. Választottbírósági eljárás

Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Helyett:
Az alcikkely törlendő

szerződéses megállapodás

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 2015. május 15. napjáig köteles teljesíteni. A próbaüzemet Vállalkozó köteles legkésőbb 2014.09.12-én megkezdeni.

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 2015. május 15. napjáig köteles teljesíteni. A próbaüzemet Vállalkozó a szakhatóság előírásait figyelembe véve köteles megkezdeni.

4.2.

Ajánlati nyilatkozat függeléke kiegészül:

Az Előleg teljes mértéke 14.2 A Szerződéses Árra eső elszámolható költség maximum 30%-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződés Elfogadott Végösszege fizetendő
Levonások mértéke 14.2. (b) Az igénybe vett előleg %-os mértékének megfelelő %

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentáció átvehető az ajánlatkérő címen, személyesen, vagy meghatalmazott útján az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 8.00-16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig, vagy letölthető az ajánlatkérő www.nagytoke.hu című honlapjáról. Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie, vagy le kell töltenie. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi dokumentációba való iratbetekintés lehetőségét minden érdeklődő számára biztosítja a székhelyén, előre egyeztetett időpontban, hétköznapokon 8.00-15.00 óra között.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2014/04/11 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

 

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

A következő időpont irányadó

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2014/04/02 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

Dátum: 2014/04/11 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2014/04/02 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

Dátum: 2014/04/11 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

 

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

A gazdasági szereplők által feltett kiegészítő kérdések és az azzal kapcsolatos pontosításokra, valamint az ajánlatok ehhez képest történő elkészítéséhez szükséges idő figyelembe vételével az ajánlattételi határidő nem lett volna elegendő.

 

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

 

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/03/31 (év/hó/nap)

 

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

 

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):