Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK18557
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 6. § (1) b)
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárás
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
63 800 000
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2014.03.31
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
 
Egyéb közlemény:

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

 

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név:
Nagytőke Község Önkormányzat
Postai cím:
Széchenyi tér 6
Város/Község
Nagytőke
Postai irányítószám:
6612
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Dr. Kerekes Valéria
Telefon:
+36 63 510 360
E-mail:
kvnagytoke@szentes.hu
Fax:
+36 63 450 609
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):

 

További információ a következő címen szerezhető be:

 

[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

[ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0069 számú projekt keretében FIDIC „Sárga” szerződéses rendszer feltételei szerint

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45000000-7  
További tárgy(ak)45231300-8  

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4493 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

 

A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/03/12 (év/hó/nap )

 

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/14 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/04/02 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

 

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

 

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? [ ] igen [x] nem

 

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

 

 

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

[ ] Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

[ ] Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

 

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

 

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

A következő helyett:

Vízhálózati gerincvezeték cseréje 4683 fm
Vízhálózati gerincvezeték nyomáspróbája és fertőtlenítése 4683 fm
Vízhálózati bekötővezeték cseréje (vízóráig) 152 db
Földfeletti tűzcsapok cseréje 10 db
Mechanikai tisztítás elvégzéséhez mosató és tolózár aknák készítése 12 db
50 m3-es magastározó szerelvényeinek cseréje 1 db
50 m3-es magastározó tartó szerkezetének festése 1 db
50 m3-es magastározó fertőtlenítése 1 db
digitális megvalósulási terv elkészítése 1 pld, papír alapú 3 pld

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

A Vállalkozónak az ajánlati tervet úgy kell elkészítenie, hogy az nem tartalmazhat a KEOP-1.3.0/09-11 ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukció (www.palyazat.gov.hu) szerinti el nem számolható költséget.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
Tájékoztatja Ajánlatkérő ajánlattevőket, hogy párhuzamosan FIDIC Sárga Könyv alapján ivóvízminőség-javító beruházás zajlik. A tisztított ivóvíz átadás-átvételi pontját a nyertes ajánlattevőnek az ivóvízminőség-javító programra kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződéskötést követően kell egyeztetnie, más műszaki határ a feladatokban nincsen. A jelen eljárásban nyertes ajánlattevő az ivóvízminőség javító program próbaüzemének előfeltétele a jelen eljárásban elvégzendő munka befejezése, így amennyiben jelen eljárásban nyertes ajánlattevő hibájából a próbaüzem nem kezdhető meg határidőben – mely forrásvesztéshez is vezethet – minden polgári jogi felelősség a nyertes ajánlattevőt terheli.

A következő irányadó:

Vízhálózati gerincvezeték cseréje 4683 fm
Vízhálózati gerincvezeték nyomáspróbája és fertőtlenítése 4683 fm
Vízhálózati bekötővezeték cseréje (vízóráig) 152 db
Földfeletti tűzcsapok cseréje 10 db
Mechanikai tisztítás elvégzéséhez mosató és tolózár aknák készítése 12 db
50 m3-es magastározó szerelvényeinek cseréje 1 db
50 m3-es magastározó tartó szerkezetének festése 1 db
50 m3-es magastározó fertőtlenítése 1 db
Közkifolyó építése 2 db
digitális megvalósulási terv elkészítése 1 pld, papír alapú 3 pld

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

A Vállalkozónak az ajánlati tervet úgy kell elkészítenie, hogy az nem tartalmazhat a KEOP-1.3.0/09-11 ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukció (www.palyazat.gov.hu) szerinti el nem számolható költséget.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
Tájékoztatja Ajánlatkérő ajánlattevőket, hogy párhuzamosan FIDIC Sárga Könyv alapján ivóvízminőség-javító beruházás zajlik. A tisztított ivóvíz átadás-átvételi pontját a nyertes ajánlattevőnek az ivóvízminőség-javító programra kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződéskötést követően kell egyeztetnie, más műszaki határ a feladatokban nincsen. A jelen eljárásban nyertes ajánlattevő az ivóvízminőség javító program próbaüzemének előfeltétele a jelen eljárásban elvégzendő munka befejezése, így amennyiben jelen eljárásban nyertes ajánlattevő hibájából a próbaüzem nem kezdhető meg határidőben – mely forrásvesztéshez is vezethet – minden polgári jogi felelősség a nyertes ajánlattevőt terheli.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------

 

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: [x] igen [ ] nem

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

Ajánlati nyilatkozat függeléke:

Meghiúsulási kötbér: az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a;
helyett:
Meghiúsulási kötbér: -

Harmadik fél biztosítás minimális összege: legalább 100 millió forint káreseményenként és legalább 150 millió forint évente, legalább 200 millió Ft mértékű, projekthez kötött tervezői (technológiai) felelősségbiztosítás

helyett:
Harmadik fél biztosítás minimális összege: A szerződéses ár legalább 10%-a.

kiegészül: Előleg elszámolása 14.2. (b) Az elszámolható előleg mértéke 30 % (részszámlánként is)

Különös feltételek
20.6. Választottbírósági eljárás

Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

helyett:
Az alcikkely törlendő

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentáció átvehető az ajánlatkérő címen, személyesen, vagy meghatalmazott útján az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 8.00-16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig, vagy letölthető az ajánlatkérő www.nagytoke.hu című honlapjáról. Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie, vagy le kell töltenie. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi dokumentációba való iratbetekintés lehetőségét minden érdeklődő számára biztosítja a székhelyén, előre egyeztetett időpontban, hétköznapokon 8.00-15.00 óra között.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2014/04/11 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 30

 

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

A következő időpont irányadó

IV.3.4.

Dátum: 2014/04/02 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

Dátum: 2014/04/11 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 30

IV.3.8.

Dátum: 2014/04/02 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

Dátum: 2014/04/11 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 30

 

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

A beérkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmek, valamint az azok alapján szükséges pontosítások, valamint az ajánlattételre rendelkezésre álló idő az ajánlattételi határidő meghosszabbítását indokolta.

 

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

 

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/03/31 (év/hó/nap)

 

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

 

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):